Dela sida:  

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Så fungerar HOPE Platform

HOPE Platform består av ett antal övergripande enheter som är tätt sammankopplade för att stödja patientens hela informationsflöde och kommunikationen mellan patienten, vården och forskningen.

Den digitala vårdplanen
stödjer personalens hantering och uppföljning av patientens alla aktiviteter, medicinska och mer hälsorelaterade, automatiserad triagering och anamnes-upptagning, automatiserat utkast till journal samt automatiserade kliniska beslutsstöd.

Den digitala aktivitetsplanen
för patienten håller samman hela vårdförloppet som består av alla inplanerade aktiviteter som ska utföras. Det möjliggör för patienten att själv ta större ansvar kring sin vård och behandling genom att registrera sin egen hälsoinformation.

HOPE Automation ger personalen ett effektivt och säkert automationsverktyg för enkla repetitiva arbetsuppgifter i vårdplanen och vid utförande av mer kliniska högspecialiserade aktiviteter. Resultatet blir automatiserade vårdförlopp med möjlighet till individuell anpassning av de planerade aktiviteterna för patienten och kliniska beslutstöd mot varje enskilt diagnosområdes behov. HOPE Möten möjliggör chatt- och/eller videomöten mellan patienten och personalen. HOPE Kommunikation används för automatiska notiser, kvittenser, sms och e-mail som ska stödja patientens följsamhet till sina inplanerade aktiviteter. HOPE Integration som stöd för integration med omgivande ”ekosystem”.

Den digitala vårdplanen

Vårdpersonal som läkare och sjuksköterskor, forskningspersonal och administratörer kan arbeta i vårdplanen via HOPE Practitioner som finns tillgänglig som webb-applikation och mobil app. Från start kan den skapas och konfigureras som en generell vårdplan som efterhand kan fyllas på med aktiviteter och individualiseras efter patientens specifika behov. Ingen begränsning finns för hur många aktiviteter som kan läggas in i planen. Exempel på aktiviteter:

 • Dynamiska formulär
 • Kallelser och kvittenser till bokade vårdmöten, blodprov, blodtrycksmätning etc
 • Chattmöten och videomöten
 • Hemtester
 • Mätningar såsom vikt, steg, blodsocker, blodtryck etc
 • Intag av mat och dryck
 • Intag av läkemedel
 • Hämta ut läkemedel
 • Träning
 • Samtyckesförfrågan
 

Syftet med vårdplanen är att stödja personalen arbete och kraven på högre kvalité och effektivitet i det patientnära vårdarbetet samt att öka tillgängligheten och servicen till patienterna. Patienterna kan göra en del av arbetet som tidigare utfördes av vårdpersonalen samtidigt som vården nu kan erbjuda fler kommunikationskanaler. Vården kan ta del av och övervaka patientens egenvård både manuellt och via automatiserad övervakning av gränsvärden. Vårdpersonalen får även proaktivt och automatiskt larm via notiser, sms, e-mail om ett eller flera gränsvärden överträds.

Aktivitetsplanering

Aktivitetsplanering via HOPE Practitioner möjliggör skapande av automatiserade standardiserade och även andra identifierade vårdförlopp. Innehållet i vårdplanen blir från vårdpersonalens perspektiv patientens sammanhållna aktiviteter och resultat från patientens registrering av egenvård kan följas upp i realtid av vårdpersonalen.

Det som patienten själv genererar genom att svara på frågor och utföra aktiviteter delas automatiskt med ansvarig behörig vårdpersonal som då snabbt erhåller en anpassad övergripande bild av patientens behov och hälsotillstånd.

Individanpassad kommunikation

Via den patientvänliga chatten kan vårdpersonalen kommunicera individanpassat eller via automatiserade svar från chattboten. De automatiserade svaren ger patienten snabbt anpassade råd och stöd utan begränsning i tid och rum och justeras efterhand som frågeunderlaget utökas.

Regelverk och triagering

Efterhand som patienten får möjlighet att ta större ansvar, att kunna vara mer engagerad och delaktig i sin vård och hälsa samt producera klinisk data tillhandahålls ett underlag. Underlaget används för automatiserad triagering, automatiserad anamnesupptagning, automatiserat utkast till journal och automatiserade kliniska beslutsstöd. Vårdpersonalen uppmärksammas proaktivt och automatiskt samt i rätt tid om patientens hälsa över- eller understiger kliniska evidensbaserade gränsvärden. Regelverk och kriterier för kliniska beslutstöd utgår från insamlad data via evidensbaserade protokoll som resulterar i en score framtagen via evidensbaserade algoritmer.

Vårdpersonalen har full kontroll över alla planerade aktiviteter och ingående algoritmer, regelverk och kriterier som automatiskt styr patientens vårdförlopp via triagering. Efterhand kan vårdpersonalen antingen manuellt eller via förutbestämda regelverk uppdatera en eller flera patienters aktiviteter.

Läs mer om byggklossarna som stödjer vårdplanen: 

Aktivitetsplanering

Automatiserad journal
Kliniskt beslutsstöd

Visualisering

Kunskapsbank
Samtycke

Automation

Konfiguration

HOPE Automation

När ett vårdförlopp har ett bestämt innehåll av hälsoaktiviteter är nästa steg att definiera vilka regelverk och beräkningar som skall tillämpas för att automatisera vårdförloppet, exempelvis tillämpa triagering mot rätt vårdnivå och/eller skapa kliniskt beslutstöd. Alla regelverk och algoritmer som vården kan definiera utifrån diagnosspecifika behov går med ADDI Medicals egna patentsökta programmeringstekniker enkelt och snabbt att konfigurera.

Individuell anpassning

Resultatet blir automatiserade vårdförlopp som individuellt kan anpassas utifrån patientens behov och kliniska beslutstöd som kan anpassas till varje enskilt diagnosområde. Med automatiserade vårdförlopp får vårdpersonalen möjlighet att snabbt och enkelt övervaka patientens egenvård. Mer fokus kan då läggas på att utföra kliniska högspecialiserade aktiviteter via HOPE Practitioners kliniska beslutstöd.

Larmar om avvikelser

HOPE Automation bygger på regler för automatisering framtagna av vårdverksamheten och larmar automatiskt om en patients egenvård inte följer upprättad vårdplan. Enheten HOPE Automation används i varje tillämpat systemstöd som HOPE Platform erbjuder.

Automatisera informationen

Vårdpersonalen kan i HOPE Practitioner automatisera övergångar mellan olika planerade hälsoaktiviteter. När nästa planerade steg ska genomföras skapas en triagering baserat på patientens registrerade information.

Kliniskt beslutstöd

HOPE Automation kan även användas till att automatiskt generera utkast av anamnes och journal baserat på patientens senast egenregistrerade information. Automation kan även utifrån specifika behov, inom olika diagnosområden, skapa kliniskt beslutstöd baserat på regler och beräkningar i form av enkla värden. Exempel på regel är en evidensbaserad score eller algoritm som överstiger ett visst värde.

Läs mer om byggklossar i kombination med HOPE Automation: 

Automation

Automatiserad journal
Kommunikation
Kliniskt beslutsstöd

Aktivitetsplanering

HOPE Integration

HOPE Plattform kan integreras med hälso- och vårdens system när behov finns att ta emot labbsvar, vid rapportering till kvalitetsregister, bokning av fysiska och/eller digitala möten, skriva journalanteckningar, ange diagnos, skapa kontaktlista, medicinsk behandling, utbyta formulär eller mätvärden, med mera.

Färdiga integrationer

Redan idag är HOPE Platform integrerad mot flera journalsystem, kvalitetsregister, e-frikort, autentisering SITHS och BankID, betalningstjänst för användning av kontokort och Swish.

Exportfunktion

HOPE Platform har  exportfunktion som med ett klick exporterar all information till fil exempelvis från en verksamhets hela patientlista eller från en enskild patients vårdplan. Export av data fungerar mot Excel och andra kompatibla CSV-format. 

Urklippsfunktion

HOPE Platform har även en färdig exportfunktion inbyggd i form av urklipp. Personalen kan via urklippsfunktionen enkelt specificera vilken information som skall läggas i urklippet. Därefter kan personalen öppna ett annat system och ”klistra in” den markerade iinformationen och göra de justeringar och kompletteringar, om behov finns, då informationen som klistras in är i redigerbart format.

Tjänsten gör att behovet av systemintegrationer mellan HOPE Platform och externa system minskar. Merarbetet blir endast två klick alternativt det som krävs vid integration med andra system.

Läs mer om byggklossar i kombination med HOPE Integration: 

Integration
Kommunikation
Säkerhet

Den digitala aktivitetsplanen

Patienten använder sig av HOPE App. HOPE App en av de mest använda apparna i Sverige inom området medicin med mer än 24 000 användarkonton. I HOPE App ser patienten på ett överskådligt och enkelt sätt sina kommande aktiviteter och har direkt tillgång till all historik av upplagda och genomförda hälsoaktiviteter.  Registrerad information avseende patientens olika utförda hälsoaktiviteter samlas på ett ställe och är enkelt och säkert delbar med vårdpersonal i realtid. HOPE App finns tillgänglig som mobil App och webb-app.

HOPE App kan:

 • Inhämta samtycken med olika ändamål. Patienten kan övertid se alla sina godkända och ännu ej godkända samtycken
 
 • Ta hänsyn till om patienten är kopplad till en specifik ort inom regionen, är viktigt när olika orter har olika hälsoaktiviteter för samma vårdprocess
 
 • Ta hänsyn till om det finns en patientansvarig läkare/sjuksköterska/dietist angiven
 
 • Dirigera patienten för att främja ökad kontinuitet, exempelvis vid användning av chatt
 
 • Förenkla bokning av video-/chatt-/telefon- eller fysiska möten
 
 • Förbättra förberedelser inför möte genom att skicka fördefinierade formulär inför planerade uppföljningar och automatisera labb-remisser enligt särskilda beslutsregler
 • Återkommande formulär kan automatiskt bokas in, t.ex. digitala PASI formulär var 6:e månad, livsstilsformulär var 4:e månad, årskontroller och andra digitala hälsoformulär
 
 • Visualisera mätvärden och scorer från evidensbaserade symtomformulär via diagram i samma eller olika grafer
 
 • Ge stöd och råd via digital kunskapsbank med kvalitetssäkrad information från vården
 
 • Erbjuda patienten ökad trygghet och service genom asynkron och synkron chatt mot vårdpersonalen och genom att patienten kan se sina redan utförda hälsoaktiviteter och inplanerade hälsoaktiviteter. Patienten får total överblick samtidigt som den guidas vidare och proaktivt uppmärksammas när det är dags för nästa steg i vårdprocessen

Patientens nya digitala sätt att kommunicera med vårdpersonal ger access till utförda aktiviteter som bearbetas via algoritmer, beräkningar, regelverk och kriterier. Bearbetade resultat återkopplas till patienten och delas säkert i realtid med behöriga inom vården. Utifrån registrerade resultat uppdateras automatiskt patientens utförda aktiviteter.

Säkert delad data görs åtkomlig i identifierad, avidentifierad, aggregerad form eller anonyma individdata.

Läs mer om byggklossar som stödjer aktivitetsplanen:

Aktivitetsplanering

Automatiserad journal
Kliniskt beslutsstöd

Visualisering

Kunskapsbank
Samtycke

Automation

Konfiguration

HOPE Möten

Patienten och vårdpersonal, administratörer eller forskningspersonal kan delta i digitalt möte via en chattfunktion som fungerar som en asynkron och synkron kommunikationskanal. Inför chattmötet kan patienten svara på frågor via formulär som automatisk inkluderats i patientens vårdförlopp när chattmötet bokades. Vårdpersonalen kan inför mötet ta del av patientens registrerade egenvårdsdata. Under mötet kan information, dokument och diagram delas. Ytterligare formulär kan både automatiskt eller manuellt aktiveras i patientens vårdförlopp.

Chatt

Chattfunktionen gör att vårdpersonalen kan hantera flera patientkonsultationer parallellt samtidigt som det ger patienten en mer kontinuerlig och tillmötesgående mötesform. Chattmöten kan enkelt ombokas eller bokas om till annan typ av besök, både digitalt och fysiskt.

Tydligheten om vilken typ av chatt som förväntas användas i dialog mellan vårdpersonalen och patienten är viktig. I samband med att patienten öppnar chatten får patienten information om när vårdpersonalens chatt är bemannad och när svar kan förväntas. Information kan vårdpersonalen snabbt och enkelt uppdatera i realtid.

Video

Patienten kan även träffa vårdpersonal via videomöten som genomförs via ett externt systemstöd för video. Förutsättningar för flerpartsvideo styrs av det externa videosystemets erbjudna funktionalitet. Det finns ingen begränsning vad gäller vilket systemstöd för video som önskas användas.

HOPE Möten säkerställer sparande av alla konversationer enligt Patientdatalagen (PDL).

Läs mer om byggklossen i kombination med HOPE Möten:

Kommunikation

HOPE Kommunikation

Primär kommunikationskanal mot patienten är patientens automatiserade vårdförlopp som görs tillgänglig via HOPE App. Syftet med vårdförloppet, som är en komposition av olika sammansatta medicinska aktiviteter och patientens egenvård, är både att öka vårdens service och tillgänglighet mot patienten samt att stödja och effektivisera vården och samtidigt öka kvalitén i patientens hälsoresa.

Automatisk delning

Egenvårdsdata som patienten själv genererar genom att svara på frågor och utföra aktiviteter delas automatiskt med ansvarig behörig vårdresurs. Det ger en snabb anpassad övergripande bild av patientens hälsotillstånd och behov.

Stöd för egenvård

Patientens digitala vårdförlopp via HOPE App blir från vårdpersonalens perspektiv patientens vårdplan och resultat från patientens egen registrering av egenvård kan följas upp i realtid. Vårdens arbete kan upplevas än mer tillmötesgående och på distans enkelt och säkert stödja patientens egenvård.

Meddelanden och påminnelser

Vårdpersonalen kan även vid behov av kommunikation med patienten använda e-mail som meddelande vid mer administrativ karaktär eller vid påminnelse för att uppmärksamma användaren om att det är dags att utföra en aktivitet. Exempelvis om ett värde som registrerats överstigit eller understigit en nivå som gör att en viss åtgärd behöver vidtas.

Även SMS (Short Message Service) kan användas för den här typen av enkel och snabb kommunikation.

Läs mer om byggklossen HOPE Kommunikation:

Kommunikation

Hur går det till?

Som tjänst

 • En mobil tjänst som riktar sig mot Hälso- och sjukvården och Vetenskapliga studie

 • Möjliggör triagering och studier av patienter

 • Baseras på ADDI Medicals kommunikationsplattform HOPE Platform™

 • Har färdiga integrationer mot andra appar, applikationer och infrastrukturer

 • En öppen kommunikationsplattform med olika byggklossar som stödjer nationella riktlinjer och regelverk samt internationella standarder såsom FHIR

 • Är CE-märkt och stödjer Patientdatalagen (PDL) och Dataskyddsförordningen (GDPR)

För individen

 • Har ett intuitivt gränssnitt och funktionerna är lätta att lära sig

 • Ger stöd via automatiserade flöden som stegvis hjälper användaren att genomföra sina hälsoaktiviteter

 • Ger användarenen notis varje gång det är dags att genomföra en ny aktivitet

 • Informerar om vart man skall vända sig för frågor och rådgivning

 • Gör det möjligt att kommunicera med vården digitalt via chatt

 • Ger  förutsättningar till att kunna delta i kliniska studier

 • Ger användaren sina resultat direkt efter inloggning med personligt BankID eller personlig säker kod

 • Hanterar och delar information på ett tryggt och säkert sätt med stöd av Patientdatalagen (PDL) och Dataskyddsförordningen (GDPR)

För vårdpersonal

 • En digital plattform som möjliggör triagering, automatiserad anamnes och journal samt kliniskt beslutstöd

 • Stödjer kommunikation mellan patienten och verksamheten via exempelvis digitala formulär, digitala kallelser, sms, email och chatt som sen sparas som journalhandling

 • Visar information på olika sätt i olika tekniska miljöer

 • Ger vårdpersonal full översikt och kontroll över den hastighet med vilken data samlas in och över vilken data som samlas in via den enskilde patienten

 • Larmar automatiskt om patients resultat faller utanför gränsvärden eller om följsamhet till planerade hälsoaktiviteter brister 

 • Säkerställer att data alltid används i enlighet med svensk lagstiftning på ett säkert, ansvarsfullt och omtänksamt sätt

 • Inkluderar patienten och låter patienten utföra aktiviteter som vårdpersonalen bedömt att patienten själv kan genomföra

 • Frigör vårdpersonalens tid till mer patientnära arbete

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter här nedan så hör vi av oss inom kort.