HOPE App - användarvillkor

1. Tillämplighet, omfattning m.m.

1.1 Parter och applikationer

Dessa avtalsvillkor gäller mellan ADDI Medical AB, org. nr. 559066-1608 (”ADDI Medical”) och den individ som registrerar sig som användare (“Användare”, ”du”, ”dig”) avseende ADDI Medicals tillhandahållande av HOPE applikationer för iOS och Android (“HOPE App”) som leverantör av teknisk lösning. Genom att du godkänner Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig och oss. För det fall du inte accepterar dessa Användarvillkor, ber vi dig vänligen att inte använda HOPE App.

Det är via din arbetsgivare eller din vårdgivare (”Arbets-/Vårdgivaren”) som du kan använda HOPE App. Du kommer själv att registrera information om din hälsa i HOPE App. Alla uppgifter som du registrerar i HOPE App skickas på ett säkert sätt från din smartphone, via HOPE App, till Arbets-/Vårdgivarens lagringsyta. Arbets-/Vårdgivaren förfogar över all information som du registrerar i HOPE App.

Genom din användning av HOPE App erhåller Arbets-/Vårdgivaren information som är att betrakta som personuppgifter.

1.2 Ansvarsbegränsning

ADDI Medical är endast teknisk tjänsteförmedlare av den tekniska plattform som används av din Arbets-/Vårdgivare och av dig. Det avtal som ingås mellan dig och ADDI Medical är därför endast att bedöma som ett tjänsteavtal avseende tillhandahållande av en teknisk applikation för iOS eller Android, HOPE App. ADDI Medical bär ett ansvar för säker överföring av data till tredje part (som du samtyckt till överföring av), men tar inte ansvar och granskar inte de uppgifter du kan bli ombedd att dela med dig av, såsom uppgifter kopplade till din fysiska och/eller psykiska hälsa.

1.3 Acceptans av avtalsvillkor

Du som Användare träffar avtal med ADDI Medical genom att du godkänner Användarvillkoren i samband med att du installerar HOPE App, enligt vid var tid gällande anvisningar på HOPE App (”Avtalet”). Avtalet ska anses ingånget när du som Användare har godkänt användarvillkoren och du registrerat information om dig själv i HOPE App i samband med installationen.

Genom sådan registrering accepterar du som Användaren således dessa avtalsvillkor.

1.4 Användarens ansvar

Du som Användare ansvarar för att de kontaktuppgifter som du lämnar vid Avtalets ingående är korrekta och du förbinder dig att under hela avtalstiden hålla din profil i HOPE App uppdaterad och aktuell. Eventuella ändringar ska du uppdatera via HOPE App.

1.5 Information om avtalsvillkor och policy

Dessa avtalsvillkor, samt instruktioner, policys och dina kontaktuppgifter samt övrig information som du registrerat om dig själv i HOPE App när du ingick avtalet finns tillgängliga i HOPE App.

2. Allmänt om HOPE App

2.1 Krav för att kunna bli Användare

För att du ska kunna teckna avtal och därefter logga in i HOPE App krävs att du har ett BankID och/eller giltig legitimation för identifikation och är minst arton (18) år gammal.

2.2 HOPE App får inte överlåtas

Användaren ansvarar för varje handling som företas vid användning av HOPE App. HOPE App får endast nyttjas av den användare som kontot registrerats på och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. En vårdnadshavare har dock rätt att använda HOPE App för barns räkning, under förutsättning att barnet är under arton (18) år. ADDI Medical ansvarar inte för utomståendes missbruk av HOPE App eller för konsekvenser och eventuella skador därav.

2.3 Användarens ansvar

Som Användare ansvarar du för att använda HOPE App i enlighet med Avtalet, andra villkor som anges i HOPE App samt vid var tid gällande rätt. Du ansvarar ensam för den information som du publicerar på eller via HOPE App och är således ensam ansvarig för innehållet däri.

2.4 Användarens acceptans av produktbeskrivningar

Genom att registrera dig som Användare i HOPE App bekräftar och accepterar du de tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar i HOPE App som framgår av ADDI Medicals vid var tid gällande manual avseende HOPE App, vilken finns tillgänglig i HOPE App.

2.5 Samtycke till informationsutskick

Genom att registrera dig som Användare i HOPE App, bekräftar och accepterar du att de angivna kontaktuppgifterna kan användas av ADDI Medical för att kontakta dig med utskick via e-post och telefonnotis med information. Du har rätt att avregistrera dig specifikt från denna kommunikation. ADDI Medical är skyldig att, utan dröjsmål, bifalla din förfrågan då denna registreras hos ADDI Medical. För avregistrering skicka ett email med dina kontaktuppgifter till avregistrera@addimedical.se.

2.6 ADDI Medical är inte vårdgivare

Innehåll som publiceras eller tillhandahålls av ADDI Medical i HOPE App utgör inte ett komplement till den medicinska rådgivningen som Vårdgivaren ger och är inte avsett att användas i stället för en läkares bedömning, diagnos eller behandling för någon sjukdom. ADDI Medical bär inte i något avseende ansvar som vårdgivare.

3. ADDI Medicals ansvar

3.1 Övergripande ansvar

Med de begränsningar som anges i denna punkt 3, ansvarar ADDI Medical för att HOPE App är tillgänglig enligt punkt 3.3 – 3.6 nedan.

3.2 Lagrum

ADDI Medical ansvarar för att hålla sådan uppsikt över och sådant ansvar för HOPE App som följer av lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster samt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. ADDI Medical ansvarar inte för förlust av data. HOPE App är klassad som medicinteknisk produkt, Klass I (medicinskt informationssystem) och Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet

3.3 Information utanför HOPE App

ADDI Medical ansvarar inte för innehåll som länkats till eller från HOPE App.

3.4 Tillgänglighet till HOPE App

ADDI Medical har som målsättning att HOPE App ska ha hög tillgänglighet. Som Användare ska du tillhandahållas en rimlig möjlighet att använda HOPE App under dygnets alla timmar. HOPE App tillhandahålls enligt ovan, med avräkning för tillåtna avbrott såsom, men inte begränsat till, planerat och i HOPE App aviserat underhåll eller avbrott.

3.5 Begränsningar i ADDI Medicals ansvar för tillgänglighet

ADDI Medical ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som orsakas av:

  • fel i Användarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Användarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som ADDI Medical, trots att ADDI Medical på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa;
  • annan omständighet som Användaren ansvarar för enligt Avtalet;
  • virus eller annat angrepp på säkerheten som trots att ADDI Medical på ett fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder; eller
  • omständighet som utgör force majeure enligt punkt 8 nedan.


3.6 Begränsningar i ADDI Medicals ansvar för innehåll

ADDI Medical ansvarar endast för teknisk förvaltningsutveckling och driften av HOPE App. ADDI Medical ansvarar inte för vård, information eller rekommendation som Vårdgivaren ger dig som Användare via HOPE App.

3.7 Anmälan av avbrott i tillgänglighet eller programvarufel

Avbrott eller fel i HOPE Apps tillgänglighet kan anmälas utan dröjsmål till ADDI Medicals kundtjänst via support@addimedical.se. Anmälan kan göras dygnet runt.

3.8 Avhjälpning av fel i programvaran

Fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för ADDI Medical. ADDI Medical har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för dig som Användare.

Du ansvarar gentemot ADDI Medical för eventuella regelbrott mot dessa Användarvillkor eller annan tillämplig lag.

För det fall information som du tillfört via HOPE App gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av materialet eller omgående informera oss så att vi kan ta bort materialet.

3.9 Felanvändning av HOPE App

ADDI Medical ansvarar inte för fel som orsakas av dig som HOPE App användare eller något förhållande som du ansvarar för. ADDI Medical ansvarar vidare inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till i HOPE App.

Du är ansvarig gentemot oss för brott mot dessa Användarvillkor, inklusive men inte begränsat till missbruk av HOPE App.

4. Immateriella rättigheter m.m.

4.1 Äganderätt, upphovsrätt mm

Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till ADDI Medicals varumärke, firma, och HOPE App och samtliga dokument som används och/eller tillhandahålles av ADDI Medical i HOPE App, såsom men inte begränsat till dessa allmänna kundvillkor, tillhör ADDI Medical (eller i förekommande fall ADDI Medicals licensgivare) med ensamrätt. ADDI Medical förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda ovanstående material. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av ADDI Medicals material som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalet eller ADDI Medicals instruktioner från tid till annan är förbjuden. Som Användare bekräftar och accepterar du att otillåten användning av ADDI Medicals immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot Avtalet, vara brottsligt. ADDI Medical förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av ADDI Medicals immateriella rättigheter.

4.2 Immateriella rättigheter tillfaller ADDI Medical

Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av ADDI Medicals tillhandahållande av HOPE App åt dig som Användare (vilket inte innefattar personuppgifter), ska tillfalla ADDI Medical med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.

5. Otillåten användning och information

5.1 Åtgärder mot otillåten användning

ADDI Medical ser allvarligt på all otillåten användning av HOPE App i strid med dessa allmänna villkor och/eller ADDI Medicals vid var tid gällande manual angående säkerhet, etik m.m. ADDI Medical kommer proaktivt att vidta åtgärder mot konstaterad eller förutsedd otillåten användning av HOPE App.

5.2 Avstängning till följd av avtalsbrott

ADDI Medical förbehåller sig rätten att, med föregående varning eller meddelande härom till dig som användare av HOPE APP, när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, ta bort information från HOPE App och/eller stänga av dig som användare i HOPE App eller vidta andra åtgärder till följd av ditt avtalsbrott eller för att skydda HOPE Apps renommé och tillförlitlighet. Vid sådan avstängning har ADDI Medical dessutom rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 6.2 nedan.

5.3 Ersättning för avtalsbrott

Om du som användare av HOPE App har brutit mot Avtalet eller gällande rätt, eller använt HOPE App på olagligt eller otillåtet sätt, är du skyldig att ersätta och hålla ADDI Medical skadeslöst från all skada som ADDI Medical orsakas härav (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje part).

5.4 Begränsning i tillhandahållandet av information

Enligt gällande rätt kan inte ADDI Medical tillhandahålla sådan information om dig som HOPE App användare som vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för, och som vårdgivaren motsätter sig eller inte kan publicera i HOPE App.

6. Avtalstid och uppsägning

6.1 Uppsägning av avtalen

Avtalet gäller tillsvidare från och med den tidpunkt du i HOPE App registrerat dig som användare. Som HOPE App användare har du alltid rätt att säga upp Avtalen till omedelbart upphörande. Sker sådant upphörande ska ADDI Medical skyndsamt ta bort det avslutade HOPE App kontot.

6.2 ADDI Medicals uppsägning av avtalen

ADDI Medical har rätt att säga upp ditt HOPE App avtal till omedelbart upphörande om du som HOPE App användare bryter eller med sannolika skäl förefaller bryta mot dessa avtalsvillkor eller annan bestämmelse i Avtalet och inte inom trettio (30) dagar från skriftligt påpekande därom vidtar rättelse. Vid sådan uppsägning stängs ditt registrerade HOPE App konto av, varefter Avtalet automatiskt upphör att gälla.

6.3 Tillstånd krävs för ny registrering efter avstängning

Om du som HOPE App användare har avstängts från HOPE App i enlighet med 6.2, så har du inte rätt att registrera nytt HOPE App konto utan att ha erhållit särskilt tillstånd från ADDI Medical.

7. Utveckling och villkorsändring

7.1 Förändring av omfattning och funktion

ADDI Medical förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av HOPE App. Plattforms- och tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte enbart, avse layout, innehåll, tjänsten eller funktionalitet och kan innebära att Avtalet påverkas. Sådana förändringar kommer att meddelas via HOPE App. Vid var tid gällande allmänna kundvillkor kan erhållas i HOPE App.

8. Force Majeure

8.1 Force majeure och uppsägning

ADDI Medical ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför ADDI Medicals kontroll och som ADDI Medical skäligen inte förväntas räkna med och vars följder ADDI Medical inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. För det fall omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår under en period som överstiger en (1) månad har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

9. Meddelanden

9.1 Ange e-postadress och telefonnummer

Som Användaren ska du uppge den e-postadress och telefonnummer dit du önskar att ADDI Medical från tid till annan ska sända bekräftelse, påminnelse och andra meddelanden. Du är skyldig att utan dröjsmål meddela ADDI Medical om förändringar i sina kontaktuppgifter. Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom e-post.

9.2 Meddelandet har kommit mottagaren tillhanda

Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda om avsänt med e-post eller sms: när mottagandet behörigen bekräftats.

10. Personuppgifter

10.1 Hantering av personuppgifter beskrivs i integritetspolicyn

För information om hur ADDI Medical hanterar och behandlar Användares personuppgifter hänvisas till HOPE Apps Integritetspolicy.

I integritetspolicyn finns detaljerad information om ADDI Medicals personuppgiftshantering, inklusive instruktioner om Användares rättigheter samt hur dessa rättigheter kan utövas.

11. Övrigt

11.1 Avtalet får ej överlåtas

HOPE App användare får ej överlåta Avtalen samt rättigheter och/eller skyldigheter till följd av Avtalen till annan part.

11.2 Underleverantörer

ADDI Medical har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalen.

12. Tvist

12.1 Svensk rätt

För Avtalen ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalen ska avgöras av allmän domstol.

Kontaktuppgifter

Företagsnamn: ADDI Medical AB

Mejl: info@addimedical.se

Organisationsnummer: 559066-1608

Gatuadress: Svärdvägen 25B

Postort: 182 33 Danderyd

Land: Sverige

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!