HOPE App - Användarvillkor - Individkonto

1. Tillämplighet, omfattning m.m.

1.1 Parter och Individkonto

Dessa avtalsvillkor gäller mellan ADDI Medical AB, org. nr. 559066-1608 (”ADDI Medical”) och den kund/patient som registrerar sig som Individkontoinnehavare (“Kontoinnehavaren”, ”du” eller ”dig”) avseende ADDI Medicals tillhandahållande av Individkontot (”Individkonto”). Genom att du godkänner Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig och ADDI Medical. För det fall din Vårdgivare väljer att inte utlämna vårdinformation till Individkontot så kommer denna funktion ej att användas. Om du inte accepterar dessa Användarvillkor, kan Individkontot ej användas.

Vårdgivaren hanterar all information som du registrerar som patient enligt Patientdatalagen (2008:355).

1.2 Ansvarsbegränsning

ADDI Medical är endast teknisk tjänsteförmedlare av den tekniska plattform som används av din vårdgivare, av HOPE App samt av Individkontot. Det avtal som ingås mellan dig och ADDI Medical avseende Användarvillkor för Individkontot är därför endast att bedöma som ett tjänsteavtal avseende förvaltning av en teknisk lagringsyta. ADDI Medical bär ett ansvar för säker överföring av data från denna tekniska lagringsyta till tredje part (som du samtyckt till överföring av), men tar inte ansvar och granskar inte innehållet i de uppgifter du kan bli tillfrågad att dela med dig av, såsom uppgifter kopplade till din fysiska och/eller psykiska hälsa och tredje parts användning av dessa.

1.3 Acceptans av avtalsvillkor

Du som kontoinnehavare träffar avtal med ADDI Medical genom att du godkänner Användarvillkoren i samband med att du installerar HOPE App, enligt vid var tid gällande anvisningar på HOPE App (”Avtalet”). Avtalet ska anses ingånget när du som kontoinnehavare har godkänt Användarvillkoren och du registrerat information om dig själv i HOPE App.

Genom sådant godkännande accepterar du som kontoinnehavaren således dessa Användarvillkor.

1.4 Kontoinnehavarens ansvar

Du som kontoinnehavare ansvarar för att de kontaktuppgifter som du lämnar vid Avtalets ingående är korrekta och du förbinder dig att under hela avtalstiden hålla din profil i HOPE App uppdaterad och aktuell. Eventuella ändringar ska du uppdatera via HOPE App.

1.5 Information om avtalsvillkor och policy

Dessa avtalsvillkor, samt användarmanual och dina kontaktuppgifter, e-post och telefonnummer, samt övrig information som du registrerat om dig själv i HOPE App när du ingick avtalet finns tillgängliga i HOPE App.

2. Allmänt om Individkontot

2.1 Krav för att kunna bli kontoinnehavare

För att du ska kunna teckna avtal och därefter logga in i HOPE App krävs att du har ett BankID och/eller giltig legitimation för identifikation och är minst arton (18) år eller har vårdnadshavarens samtycke.

2.2 Individkontot får inte överlåtas

Kontoinnehavaren ansvarar för varje handling som företas vid användning av Individkontot via HOPE App. Individkontot via HOPE App får endast nyttjas av den användare som kontot registrerats på och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. En vårdnadshavare har dock rätt att använda Individkontot via HOPE App för barns räkning, under förutsättning att barnet är under arton (18) år. ADDI Medical ansvarar inte för utomståendes missbruk av Individkontot via HOPE App eller för konsekvenser och eventuella skador därav.

2.3 Individkontoinnehavarens ansvar

Som Kontoinnehavare ansvarar du för att använda Individkontot via HOPE App i enlighet med Avtalet, andra villkor som anges i HOPE App samt vid var tid gällande rätt. Du ansvarar ensam för den information som du publicerar på Individkontot via HOPE App och är således ensam ansvarig för innehållet däri.

2.4 Individkontoinnehavarens acceptans av produktbeskrivningar

Genom att skapa Individkontot i HOPE App, bekräftar och accepterar du som Kontoinnehavare de tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar i Individkontot som framgår av ADDI Medicals vid var tid gällande manual avseende HOPE App, vilka finns tillgängliga i HOPE App.

2.5 Samtycke till informationsutskick

Genom att registrera kontaktuppgifter, såsom email och mobilnummer, i Individkontot via HOPE App, bekräftar och accepterar du som Kontoinnehavare att de angivna kontaktuppgifterna kan användas av ADDI Medical för att kontakta dig som Kontoinnehavaren med utskick via e-post och telefonnotis med information och erbjudanden. Du har rätt att avregistrera dig specifikt för denna kommunikation. ADDI Medical är skyldig att, utan dröjsmål, bifalla din förfrågan då denna registreras hos ADDI Medical. För avregistrering skicka ett email med dina kontaktuppgifter till avregistrera@addimedical.se.

3. ADDI Medicals ansvar

3.1 Övergripande ansvar

Med de begränsningar som anges i denna punkt 3, ansvarar ADDI Medical för att Individkontot via HOPE App är tillgängligt enligt punkt 3.3 – 3.5 nedan.

3.2 Lagrum

ADDI Medical ansvarar för att hålla sådan uppsikt över och sådant ansvar för Individkontot som följer av lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster samt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. ADDI Medical ansvarar inte för förlust av information. HOPE App är klassad som medicinteknisk produkt, Klass I (medicinskt informationssystem) och Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet.

3.3 Tillgänglighet till Individkontot

ADDI Medical har som målsättning att Individkontot kontinuerligt ska ha hög tillgänglighet. Som Kontoinnehavare ska du tillhandahållas en rimlig möjlighet att använda Individkontot via HOPE App under dygnets alla timmar. Individkontot tillhandahålls enligt ovan, med avräkning för tillåtna avbrott såsom, men inte begränsat till, planerat och i HOPE App aviserat underhåll eller avbrott.

3.4 Begränsningar i ADDI Medicals ansvar för tillgänglighet

ADDI Medical ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som orsakas av:

  • fel i Kontoinnehavarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Kontoinnehavarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som ADDI Medical, trots att ADDI Medical på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa;
  • annan omständighet som Kontoinnehavaren ansvarar för enligt Avtalet;
  • virus eller annat angrepp på säkerheten som trots att ADDI Medical på ett fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder; eller
  • omständighet som utgör force majeure enligt punkt 8 nedan.


3.5 Begränsningar i ADDI Medicals ansvar för innehåll

ADDI Medical ansvarar endast för driften av Individkontot vilket infattar säker lagring av information. ADDI Medical ansvarar inte för vård, information eller rekommendation som vårdgivaren ger dig som användare av HOPE App.

3.6 Avhjälpning av fel i Individkontot

Fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för ADDI Medical. ADDI Medical har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för dig som kontoinnehavare. Avbrott eller fel i HOPE Apps tillgänglighet skall anmälas till din Vårdgivare, för mer information se din Vårdgivares användarvillkor för HOPE App.

Du ansvarar gentemot ADDI Medical för eventuella regelbrott mot dessa Användarvillkor eller annan tillämplig lag.

För det fall information som du tillfört Individkontot gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av informationen eller omgående informera ADDI Medical så att informationen kan tas bort.

3.7 Felanvändning av Individkontot

ADDI Medical ansvarar inte för fel som orsakas av dig som användare av individkontot eller något förhållande som du ansvarar för. ADDI Medical ansvarar vidare inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information från Individkontot.

Du är ansvarig gentemot ADDI Medical för brott mot dessa Användarvillkor, inklusive men inte begränsat till missbruk av Individkontot.

4. Immateriella rättigheter m.m.

4.1 Äganderätt, upphovsrätt mm

Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till ADDI Medicals varumärke, firma, och Individkontot samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålles av ADDI Medical gällande Individkontot, såsom men inte begränsat till dessa allmänna kundvillkor, tillhör ADDI Medical (eller i förekommande fall ADDI Medicals licensgivare) med ensamrätt. ADDI Medical förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda ovanstående material. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av ADDI Medicals material som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalet eller ADDI Medicals instruktioner från tid till annan är förbjuden. Som Kontoinnehavare bekräftar och accepterar du att otillåten användning av ADDI Medicals immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot Avtalet, vara brottsligt. ADDI Medical förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av ADDI Medicals immateriella rättigheter.

4.2 Immateriella rättigheter tillfaller ADDI Medical

Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av ADDI Medicals tillhandahållande av Individkontot åt dig som Kontoinnehavare, ska tillfalla ADDI Medical med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.

5. Otillåten användning och information

5.1 Åtgärder mot otillåten användning

ADDI Medical ser allvarligt på all otillåten användning av Individkontot i strid med dessa allmänna villkor och/eller ADDI Medicals vid var tid gällande manual angående säkerhet, etik m.m. ADDI Medical kommer aktivt arbeta för att vidta åtgärder mot konstaterad eller förutsedd otillåten användning av Individkontot.

5.2 Avstängning till följd av avtalsbrott

ADDI Medical förbehåller sig rätten att, med föregående varning eller meddelande härom till dig som användare av Individkontot, när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, ta bort information från ditt Individkonto samt stänga av ditt Individkonto eller vidta andra åtgärder till följd av ditt avtalsbrott eller för att skydda Individkontots renommé och tillförlitlighet. Vid sådan avstängning har ADDI Medical dessutom rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 6.2 nedan.

5.3 Ersättning för avtalsbrott

Om du som användare av Individkontot har brutit mot Avtalet eller gällande rätt, eller använt Individkontot på olagligt eller otillåtet sätt, är du skyldig att ersätta och hålla ADDI Medical skadeslöst från all skada som ADDI Medical orsakas härav (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje part).

5.4 Begränsning i tillhandahållandet av information

Enligt gällande rätt kan inte ADDI Medical tillhandahålla sådan information om dig som vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för, och som vårdgivaren motsätter sig eller inte kan överföra till ditt Individkonto.

6. Avtalstid och uppsägning

6.1 Uppsägning av avtalet

Avtalet gäller tillsvidare från och med den tidpunkt du i HOPE App godkänt Användarvillkoren för Individkontot. Som innehavare av ett Individkonto har du alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Sker sådant upphörande ska ADDI Medical skyndsamt ta bort det avslutade ditt Individkonto samt avlägsna all tillhandahållen och lagrad information relaterad till dig som innehavare av ett Individkonto.

6.2 ADDI Medicals uppsägning av avtalet

ADDI Medical har rätt att säga upp ditt Individkontoavtal till omedelbart upphörande om du som innehavare av Individkontot bryter eller med sannolika skäl förefaller bryta mot dessa avtalsvillkor eller annan bestämmelse i Avtalet och inte inom trettio (30) dagar från skriftligt påpekande därom vidtar rättelse. Vid sådan uppsägning stängs ditt Individkonto av, varefter Avtalet automatiskt upphör att gälla. Information som lagrats angående dig ska även skyndsamt tas bort.

6.3 Tillstånd krävs för återregistrering efter avstängning

Om du som innehavare av ett Individkonto har sagts upp i enlighet med 6.2, så har du inte rätt att återregistrera eller registrera nytt Individkonto utan att ha erhållit särskilt tillstånd från ADDI Medical.

7. Utveckling och villkorsändring

7.1 Förändring av omfattning och funktion

ADDI Medical förbehåller sig rätten att förändra omfattning av Individkontot på ett sätt som kan innebära att Avtalet påverkas. Sådana förändringar kommer att meddelas via HOPE App. Vid var tid gällande Användarvillkor för Individkontot kan erhållas i HOPE App.

8. Force Majeure

8.1 Force majeure och uppsägning

ADDI Medical ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför ADDI Medicals kontroll och som ADDI Medical skäligen inte förväntas räkna med och vars följder ADDI Medical inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. För det fall omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår under en period som överstiger en (1) månad har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

9. Meddelanden

9.1 Ange e-postadress och telefonnummer

Som innehavare av Individkonto ska du uppge den e-postadress och telefonnummer dit du önskar att ADDI Medical skall skicka meddelanden. Du är skyldig att utan dröjsmål meddela ADDI Medical om förändringar gällande dina kontaktuppgifter. Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom e-post till avregistrera@addimedical.se.

9.2 Meddelandet har kommit mottagaren tillhanda

Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda om avsänt med e-post när mottagandet behörigen bekräftats.

10. Personuppgifter

10.1 Hantering av personuppgifter

För information om hur ADDI Medical hanterar och behandlar Individkontoinnehavares personuppgifter hänvisas till HOPE Apps Personuppgiftshantering för Individkontot.

I Personuppgiftshanteringen för Individkontot finns detaljerad information om ADDI Medicals personuppgiftshantering, inklusive instruktioner om Individkontoinnehavares rättigheter samt hur dessa rättigheter kan utövas.

11. Övrigt

11.1 Avtalet får ej överlåtas

Innehavare av ett Individkonto får ej överlåta Avtalen samt rättigheter och/eller skyldigheter till följd av Avtalen till annan part.

11.2 Underleverantörer

ADDI Medical har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalen.

12. Tvist

12.1 Svensk rätt

För Avtalen ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalen ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

Kontaktuppgifter

Företagsnamn: ADDI Medical AB

Mejl: info@addimedical.se

Organisationsnummer: 559066-1608

Gatuadress: Svärdvägen 25B

Postort: 182 33 Danderyd

Land: Sverige

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!