Psoriasisföreningen i Stockholms läns användarvillkor för HOPE App

 

INLEDNING
Dessa villkor (“Användarvillkoren”) gäller för ditt Användarkonto för tjänst (“Tjänsten”, “Appen” eller “HOPE App”) som Psoriasisföreningen i Stockholms län (”Psoriasisföreningen” eller “vi”, ”vår” eller “oss”), som vårdgivare tillhandahåller dig (“dig” eller “du”) som vårdtagare genom vår applikation HOPE App och vår hemsida www.psoriasisforeningen.se (“Hemsidan”). Vi som tillhandahåller Tjänsten är Psoriasisföreningen i Stockholms län, organisationsnummer 802006-1241 med adress Blekingegatan 5, 118 56, Stockholm. Genom att du godkänner Användarvillkoren ingås ett avtal mellan dig och oss. För det fall du inte accepterar dessa Användarvillkor, ber vi dig vänligen att inte använda Tjänsten. Notera också att du kommer att behöva ingå ett avtal för individkontot med Addi Medical AB, org.nr. 559066-1608, som är teknisk leverantör av Appen.

 

BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER SAMT DIN ÅTKOMST TILL DEN INFORMATION SOM DU REGISTRERAR OCH LADDAR UPP
1) Genom din användning av HOPE App skapas patientinformation i din smartphone som på ett säkert sätt skickas från din smartphone, via HOPE App, till Vårdgivarens lagringsyta (”Vårdgivarens Repository”) för tillgängliggörande av patientinformation för vårdpersonal. Psoriasisföreningen har Äganderätten till all information som du skapat / laddar upp i HOPE App och lagras på Vårdgivarens lagringsyta.

2) Din egengenererade data lämnas ut till Dig från Vårdgivaren via medium för automatiserad behandling till ett individualiserat konto som administreras av Addi Medical AB och på vilket information lagras som är att betrakta som personuppgifter (”Individkonto”). Tillgången till Individkontot är förenad med ett antal villkor som Du behöver godkänna. Tillgång till Individkontot har endast Du själv, som dock kan ge tillgång till data från Individkontot till specificerat ändamål. Genom ditt uttryckliga samtycke (”GDPR-Samtycke”) kan Du dela data med tredje part för enskilda ändamål. För varje sådant specificerat ändamål ska ett enskilt GDPR-samtycke inhämtas från Dig.

3) Genom din användning av HOPE App erhåller Psoriasisföreningen patientinformation som är att betrakta som personuppgifter.

4) Psoriasisföreningen lämnar ut patientinformation på uppdrag av Dig som erhållits genom användning av HOPE App till Individkontot, vilket är tillgängligt för Dig och som är förvaltat av Addi Medical AB, enligt det Regelverk för utlämnande av patientgenererad information via medium för automatiserad behandling (ADB-utlämnande) som Psoriasisföreningen antagit.

5) Data överförs först från dig till Vårdgivarens Lagringsutrymme och därefter utlämnas en kopia av data till ditt Individkonto.

6) Addi Medical AB tillhandahåller Individkontot gentemot Dig i egenskap av personuppgiftsansvarig.

 

TJÄNSTEN
HOPE App är en digital tjänst som du interagerar med för att få en möjlighet till bättre behandlingsresultat och kontroll över din psoriasis. Syftet är att du bättre skall kunna följa din sjukdomsgrad, levnadsvanor och medicinering. HOPE App är den digitala mötesplatsen mellan dig och Psoriasisföreningen. Alla som använder Tjänsten eller del därav beskrivs i dessa Användarvillkor som “Användare”, vilket även inbegriper dig som part till Användarvillkoren. Personer under 18 år får inte använda Tjänsten utan målsmans godkännande.

 

TILLÅTEN ANVÄNDNING
Din användning av Tjänsten får bara ske enligt dess avsedda syfte och dessa Användarvillkor. Under förutsättning att du inte bryter mot Användarvillkoren får du en icke exklusiv licens att nyttja Tjänsten för dess avsedda syfte. Du får inte överlåta licensen åt någon annan och mot bakgrund av att Tjänsten är kostnadsfri förbehåller vi oss rätten att dra tillbaka licensen om du bryter mot Användarvillkoren eller annars efter eget godtycke.

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Ingenting i dessa Användarvillkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell, eller annan rättighet, till dig eller någon annan.

 

INLOGGNINGSUPPGIFTER
För att använda HOPE App kommer du tilldelas inloggningsuppgifter i HOPE App av oss. Dina inloggningsuppgifter är personliga och du får inte låta någon annan använda Tjänsten. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om du har anledning att tro att någon annan har fått tillgång till ditt Användarkonto ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men inte skyldighet, att blockera tillgången till ditt Användarkonto om vi har anledning att tro att en obehörig person har fått tillgång till ditt Användarkonto eller att Användarkontot missbrukas.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Det är viktigt för oss att vara tydliga och att du förstår hur vi använder personuppgifter vi samlar in. Innan du använder Tjänsten ber vi dig att läsa Psoriasisföreningens Personuppgiftsbehandling.

 

ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL
Vid din användning av Tjänsten kommer vi även att automatiskt samla in och behandla viss information. Du kommer exempelvis kunna registrera / ladda upp innehåll i formulär, mätdata, fotografier, och annan information (“Användargenererat material”) i Tjänsten.
Du accepterar och garanterar att du inte kommer ladda upp eller sprida Användargenererat material via Appen som:

* gentemot andra är oriktigt, vilseledande, osant eller inkorrekt,

* främjar eller uppmuntrar illegal aktivitet,

* är rasistiskt eller etniskt kränkande

* utgör ärekränkning, innehåller pornografi eller är på annat sätt sexuellt kränkande,

* utgör angrepp på sexuell läggning eller religion eller är diskriminerande på annat sätt,

* utgör förolämpning eller förföljelse mot en person,

* på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt

* på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt eller som gör intrång i tredje parts rättighet (inklusive men ej begränsat till upphovsrätt och varumärken), eller

* i övrigt strider mot vår Tjänsts avsedda syften.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtycke, ta bort Användargenererat Material som vi bedömer oförenligt med dessa Användarvillkor, vården eller behandlingen eller som vi på annat sätt anser är otillbörligt, oetiskt eller olagligt eller kan vara skadligt för oss eller Tjänstens Användare.

 

RÄTTIGHETER TILL ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL
Psoriasisföreningen har rättigheterna till all information som du skapat / laddar upp i Vårdgivarens Lagringsyta via HOPE App.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING
Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick för var tid gällande version och din användning av Tjänsten är enbart ditt eget ansvar. Vi lämnar inte några garantier rörande tillgängligheten och dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Tjänsten i övrigt. I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott eller goodwillförluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa Användarvillkor eller Tjänsten.

 

ANSVAR
Du är ansvarig gentemot oss med anledning av brott mot dessa Användarvillkor, exempelvis missbruk av Tjänsten. För det fall något Användargenererat material gör intrång i tredje parts immateriella rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga intrångsgörande delar av materialet eller omgående informera oss så att vi kan ta bort materialet.

 

ÄNDRING AV VILLKOREN OCH TJÄNSTEN
Vi kan komma att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Det kan exempelvis vara via en notis i Appen. Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt Användarkonto. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

 

ÖVERLÅTELSE
Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår av dessa Användarvillkor. Vi kan överlåta och överföra Användarvillkor utan ditt samtycke och utan att meddela dig.

 

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
Användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler. Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa Användarvillkor, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

 

Kontaktuppgifter

Företagsnamn: Psoriasisföreningen i Stockholms län

Mejl: info@pso.a.se

Organisationsnummer: 802006-1241

Gatuadress: Blekingegatan 5

Postort: 118 56 Stockholm

 

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!