Regelverk för utlämnande av patientgenererad information via medium för automatiserad behandling – HOPE Solution

Sammanfattning

Psoriasisföreningen i Stockholms län (organisationsnummer: 802006-1241) (Psoriasisföreningen) godkänner nedanstående regelverk för utlämnande av patientgenererad information via medium för automatiserad behandling (ADB- utlämnande). Regelverket avser användandet av den digitala plattformen Hope Solution och de delar som plattformen består av.

Patienten eller vårdnadshavare som använder HOPE Practitioner respektive HOPE App skall ha tillgång till egengenererad information om patienten. Genom patientens användning av HOPE App erhåller Psoriasisföreningen patientinformation som är att betrakta som personuppgifter.

Vårdgivaren utlämnar patientens egengenererade information, via ADB-utlämnande, till ett så kallat Individkonto. Endast den enskilde själv eller dess vårdnadshavare har tillgång till Individkontot.

Bakgrund

Patienter eller vårdnadshavare som använder HOPE Practitioner respektive HOPE App kommer från tid till annan att i enlighet med användarvillkoren för tjänsterna, ge Psoriasisföreningen i uppdrag att göra ADB-utlämnanden till patientens Individkonto, vilket tillhandahålls av ADDI Medical AB.

Detta regelverk innehåller regler för sådana ADB-utlämnanden för verksamheter inom Psoriasisföreningen. För att vårdgivare inom Psoriasisföreningen ska kunna besluta om ADB-utlämnande till patientens egengenererade journalinformation via internet krävs att kraven i Patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) uppfylls. Detta regelverk innebär inga undantag från de krav som ställs på vårdgivare enligt bl.a. Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården, bland annat med avseende på bedömningen av vilka uppgifter som kan och bör lämnas ut genom ADB utlämnande (se exempelvis SOSFS 2008:14, 2 kap. §§ 13-15).

Detta regelverk utgår från syftet att den enskilde ska kunna beredas åtkomst till egengenererad patientinformation via sitt Individkonto. Utlämnandet stödjer och ger förutsättningar att öka patienters kunskap om och delaktighet i sin psoriasissjukvård till gagn för patienter men även vårdgivare. Psoriasisföreningen avgör om patienten eller dess vårdnadshavare erbjuds tillgång till HOPE App och den enskilde/patienten eller dess vårdnadshavare avgör om hen vill använda HOPE App. Detta regelverk anger inom vilka ramar utlämnandet av personuppgifter ska ske. ADB-utlämnande utgör ett komplement som kan underlätta och förbättra psoriasisvården före, under och efter interaktion och kontakter mellan patient och Psoriasisföreningen. Målsättningen är att patientens egengenerade journalinformation ska vara bearbetad på sätt som gör den förståelig, relevant och tillgänglig utan onödig tidsfördröjning.

Regelverk för ADB-utlämnande:

All egengenererad patientinformation som erhålls genom patientens eller vårdnadshavarens användning av HOPE App skall inkluderas i ADB- utlämnandet till det s.k. individkontot.
Undantag från Regelverket för ADB-utlämnande

I undantagsfall kan Psoriasisföreningen besluta att inte genomföra ett ADB- utlämnande till patienten eller vårdnadshavaren. Denna bestämmelse ska tillämpas endast i undantagsfall.

Undantag får göras i särskilda situationer där specifik information, med analog tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen, kan undantas från ADB-utlämnande. Undantag kan exempelvis göras beträffande uppgifter om patienten själv, om det är av synnerlig vikt med hänsyn till ändamålet med pågående vård och behandling att uppgiften inte lämnas ut till patienten eller vårdnadshavaren, s.k. menprövning.
Undantag från ADB-utlämnande ska inte göras med avseende på information från någon utpekad organisation, vårdenhet eller yrkesgrupp.
Undantagsbestämmelsen ska tillämpas restriktivt och endast i undantagsfall. Undantagen gäller endast patienter eller vårdnadshavare som är under pågående vård och behandling. En patient som är färdigbehandlad kan inte nekas tillgång till egengenererade personuppgifter om sig själv.

 

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!