Dela sida:

HOPE Clinical Research /

EPITOP

Studie: Riskfaktorer för prematuritetsretinopati – EPITOP en registerstudie.

Medverkande parter: Göteborgs universitet och Lunds universitet.

Läs mer om studien: https://kaw.wallenberg.org/forskning/hon-vill-ge-tidigt-fodda-barn-ett-battre-liv

Bakgrund och syfte

Att födas mycket för tidigt innebär vård på neonatalavdelning. Under vårdtiden följs barnets tillstånd bland annat genom blodprovstagning. När analyser av dessa prover är klara finns det kvar en liten mängd blod i provtagningsröret (0,1 ml) som idag slängs. I EPITOP projektet vill forskarna undersöka om man kan använda de överblivna proverna för att undersöka olika ämnen i blodet (så kallade biomarkörer) och se om dessa kan användas för att tidigt se vilka barn som har hög risk för olika sjukdomar som är kopplade till för tidig födsel, bland annat ögonsjukdomen prematuritetsretinopati (ROP) men även sjukdomar som påverkar andra organ i kroppen som lungor, tarm och hjärna.

Användning av HOPE Clinical Research

HOPE Platform används för att samla in värden och tillstånd som studien behöver. Fördelen med HOPE Clinical study är att vårdenheterna vid universitetssjukhusen får informationen presenterad på olika sätt i olika tekniska miljöer. Forskaren får en fullständig översikt och full kontroll över datan och takten som den samlas in på. HOPE Platform säkerställer att data alltid används i enlighet med lagen samt säkert, ansvarsfullt och omtänksamt.

  • HOPE App används av föräldrar och HOPE Practitioner används av kliniska sjuksköterskor och forskare.
 
  • Forskningssjuksköterskorna använder HOPE Practitioner för att registrera ytterligare värden och tillstånd.
 
  • Forskarna använder HOPE Clinical study för samtyckeshantering, kommunikation med föräldrar och informationsinsamling och bearbetning för studien.

Proven sparas i en Biobank

De prov som sparas i samband med denna studie kommer att lagras i Biobank Väst (registreringsnummer 890 hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO)) i enlighet med Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården (2002:297) som reglerar på vilket sätt prov får sparas och nyttjas och den reglerar även kvaliteten och säkerheten kring biobanker. Biobanken Väst är Västra Götaland Regionens gemensamma biobank. Proven kommer i studien att förvaras i väntan på analys i upp till 5 år. Därefter kommer proven att sparas i max 5 år om samtycke ges för framtida studier alternativt förstöras om samtycke ej ges till framtida forskning. Proven kommer att förvaras kodade vilket innebär att proven inte direkt kan härledas till ditt barn som person. Varje prov har en unik kod för att undvika sammanblandning. Proven och den tillhörande identifieringslistan (kodnyckel) kommer att förvaras på Biobank Väst, åtskilda från varandra, och skyddas från åtkomst av obehöriga. Pseudonymiserade prover kan komma att utlämnas utanför huvudman dvs. prover kan komma att analyseras hos samarbetspartners, industri och läkemedelsföretag inom EU/EES och/eller USA. Proverna skall återlämnas eller destrueras efter analys.

– HOPE Platform erbjuder för oss en helhetslösning. Vi kan på ett enkelt sätt få in föräldrars godkännande till studien och skapa en feasibility-databas för framtida forskning samt att den möjliggör enkel och uppdaterad tillgång till information för föräldrarna.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!